Зв’язки між імунологічними показниками у хворих на системну склеродермію

Гаєвська В.Ю.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Актуальність. На сучасному етапі вивчення патогенезу залишається домінуючою імунологічна теорія механізмів розвитку системної склеродермії (ССД). Особливо важливим є аналіз взаємозв’язків між різними імунологічними показниками у хворих на ССД, що визначає ранню верифкацію діагнозу, тактику ведення з швидким застосуванням імуносупресивної терапії, прогнозу розвитку життєво небезпечних ускладнень цього аутоімунного захворювання

Мета. Метою нашої роботи було оцінити основні імунологічні показники адаптивного імунітету в хворих на ССД та їх взаємозв’язки у розвитку цього захворювання

Матеріали і методи. Нами було обстежено 28 хворих на ССД при загострені захворювання та З0 практично здорових осіб в якості контрольної групи, яким проводились загальнолабораторні обстеження та ревмопроби. Для оцінки стану імунної системи визначались рівні імуноглобулінів М, G, А (ІgМ, IgG, IgА) та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), а також кількість популяцій та субпопуляцій лімфоцитів, продукція специфічних антитіл до оксипроліну.

Результати. Між загальнолабораторними та ревматологічними показниками активності склеродермічного процесу (ШОЕ, СРБ) і показниками адаптивної імунної відповіді (Іg класів М, G, А, ЦІК, CD4+, CD22+, білковозв’язаний оксипролін крові) виявлено достовірні прямі кореляції. Особливо звертає на себе увагу високий індекс кореляції між ШОЕ IgG (r=0,71), ШОЕ ЦІК (r=0,77) та СРБIgG (r=0,75), що свідчить про високий ризик включення фібротичних процесів у хворих на ССД. Середнього ступеня вираженості кореляції були встановлені між показниками СРБ ЦІК (0,68),білковозв’язаний оксипролін крові IgG (r=0,63), білковозв’язаний оксипролін крові ЦІК (r=0,62) та білковозв’язаний оксипролін кровіCD22+ (абс.) (r=0,62). Ці асоціації свідчать про достатню активність склеродермічного процесу і необхідність, крім базової терапії раннього застосування ангіопротекторів та плазмаферезу.
Наиболее просматриваемые статьи: