Вплив ентеросорбції з використанням кремнезьомного сорбенту "Біле вугілля" (aerosil) на концентрацію прозапальних цитокінів у сироватці крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням

Фролов В.М., Тєрьошин В.О., Круглова О.В., Кононов В.М.

ДЗ "Луганський державний медичний університет "

Для хронічного некалькульозного холе циститу (ХНХ), сполученого з ожирінням (Ож) характерно порушення цитокінового профілю крові (ЦПК), що пов’язано з наявністю синдрому ендогенної "метаболічної " інтоксикації (СЕМІ). Виходячи з цього, було доцільним проаналізувати можливий вплив ентеросорбції, як методу корекції СЕМІ на ЦПК у хворих на ХНХ, сполучений з Ож. Під наглядом було дві рандомізовані групи хворих на ХНХ, сполучений з Ож основна (45 осіб), яка поряд із загальноприйнятим ліку ванням отримувала додатково ентеросорбент "Біле вугілля " по 3-4 таблетки, кожна з яких містить 210 мг SiO2 3-4 рази на добу у проміжках між прийомами їжі, запиваючи теплою питною водою. Група зіставлення (37 осіб) одержувала загально прийняте лікування (спазмолітики, фітозбори з жовчогінною активністю, при необхідності антибактеріальні засоби). Крім загальноприйнятого клінколабораторного обсте же ння у хворих, що були під наглядом, вивчали концентрацію прозапальних (ІЛ1р\ ФНПа) цитокінів (ЦК), у сироватці крові. При проведенні імуно логічних досліджень до початку лікування було встановлено, що в основній групі концентрація ІЛ1 р перевищувала значення норми в 1,89 рази, а у групі зіставлення в 1,83 рази; рівень ФНПа був вище норми у осіб основної групи в 1,86 рази, а у осіб групи зіставлення в 1,81 рази. При повторному проведенні імунологічного обстеження після завершення лкування встановлено, що в основній групі хворих на ХНХ, сполучений з Ож, мала місце позитивна дина мка, що характеризувалася зниженням концентрації у сироватці крові прозапальних ЦК концентрація ІЛ1 р у крові осіб основної групи на момент завершення лкування дорівнювала (9,0±0,8) пг/мл, що від норми не відрізнялося, вміст ФНПа (5,7±0,4) пг/мл (Р>0,05). У хворих групи зіставлення, незважаючи на позитивну динамку, нормалізації вмісту ЦК не відбувалося: вміст ІЛ1 р у сироватці крові осіб групи зіставлення залишався у 1,41 рази вище норми, концентрація ФНПа в 1,44 рази вище норми. Отже, застосування ентеросорбенту "Біле вугілля " сприяло нормалізації вивчених цитокінів. Таким чином, отримані дані свідчать про патогенетичну обґрунтованість, клінічну доцільність та перспективність використання ентерособції із застосуванням сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля " з метою оптимізації лкування хворих на ХНХ, сполучений з Ож.
Наиболее просматриваемые статьи: