Динаміка клітинних факторів імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням при лікуванні урсолізином та фітозасобом гепарпос

Тєрьошин В.О., Прудникова І.В., Круглова О.В.

ДЗ "Луганський державний медичний університет "

Неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) в тепершній час є вельми поширеною патологією гепатобіліарної системи. Відомо, що НАСГ досить часто поєднується з ожирінням (Ож). При розробці раціональних підходів до лкування хворих на НАСГ, сполученого Ож, нашу увагу привернула можливість використання в комплексної терапії даної сполученої патології комбінації сучасного фітопрепарату з артишоку колючого (Cynara scolymus L.) Гепар-ПОС та препарату з урсодезоксихолевої кислоти урсолізину ентеросорбції із застосуванням сучасних кремнезьомних ентеросорбентів. Під наглядом було дві рандомізованих групи хворих на НАСГ, сполучений з Ож основна (40 пацієнтів) і зіставлення (35 хворих). Обстежені хворі отримували загальноприйняті засоби лкування. Поряд з цим, пацієнти основної групи додатково отримували фітопрепарат ГепарПОС по 400 мг 2 рази на день протягом 2030 діб поспіль та урсолізин по 300 мг 3 рази на день протягом також ж часу. До початку проведення терапії в обох групах хворих на НАСГ, сполучений з Ож, були виявлені чітко виражені зсуви імунологічних показників, що характеризувалися Т-лімфопенією (рівень CD3+ складав у середньому 49,4±1,5%), зниженням кількості Т-хелперів (вміст CD4+ був знижений в середньому до 36,4±1,3% (Р<0,05), а у частини хворих Т-супресорів (CD8+) у периферичній крові, зменшенням імунорегуляторного індексу CD4/CD8 в середньому в 1,4 рази нижче норми, показник РБТЛ був в середньому в 1,75 рази менш норми. При повторному обстеженні було встановлено, що у хворих основної групи, яка отримувала комбінацію урсолізину та ГепарПОС, має місце практично повна нормалізація вивчених показників системи імунітету: лквідувалася Т-лімфопенія, нормалізувалася кількість Т-хелперів (CD4+) та підвищився імунорегуляторний індекс CD4/ CD8 до норми. У пацієнтів з НАСГ, сполучений з Ож, що знаходилися під спостереженням та отримували лише загальноприйняту терапію, на момент завершення основного курсу лкування зберігалася помірна Т-лімфопенія, зниження кількості CD4+клітин (Т-хелперів/індукторів) та імунорегуляторного індексу CD4/ CD8, а також показника РБТЛ, який на момент завершення лікування був у середньому в 1,45 рази нижче норми. Таким чином, отримані дані свідчать про патогенетичну обґрунтованість та клінічну перспективність е включення комбінації сучасного фітозасобу з артишоку ГепарПОС та препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину до комплексу лікування хворих на НАСГ, сполучений з Ож.
Наиболее просматриваемые статьи: