Динаміка імунологічних показників у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику при лікуванні комбінацією фітопрепарату гепарпос та урсолізину

Круглова О.В., Тєрьошин В.О., Дорогінська Л.І.

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Метою роботи було вивчення динамки імунологічних показників у хворих на хронічний некалькульозний холецистит (ХНХ), сполучений з синдромом подразненого кишечнику (СПК) при лкуванні комбінацією фітозасобу ГепарПОС та препарату з урсодезоксихолевої кислоти урсолізину Під наглядом було дві рандомізованих групи хворих на ХНХ, сполучений з СПК основна (45 пацієнтів) і зіставлення (40 осіб). Обстежені хворі отримували загальноприйняті засоби лікування. Поряд з цим, пацієнти основної групи додатково отримували фітопрепарат ГепарПОС по 400 мг 2 рази на день протягом 2030 діб поспіль та урсолізин по 300 мг 3 рази на день протягом також ж часу.

На момент початку лкування у осіб, які були під наглядом, відмічено зниження кількості CD3+клітин у відносному вирахуванні в серед ньому до (50,0±2,1)%; кількості клітин з фенотипом CD4+ до (31,2±1,3)%, клітин з фенотипом CD8+ до (21,5±0,9)%. Імунорегуляторний ін декс CD4/CD8 мав чіт ко ви ражену тенденцію до зниження і був менш норми в середньому в 1,4 рази. Показник РБТЛ був знижений у середньому в 1,48 рази (P<0,01). Крім того, було виявлено збільшення у сироватці крові концентрації циркулюючих імунних комплексв (ЦІК) з дисбалансом їхнього фракційного складу та пригнічення показників фагоцитарної активності моноцитів (ФАМ). При проведенні імунологічного дослідження на момент завершення лкування було встановлено, що в основній групі хворих лквідувалася Тлімфопенія та дисбаланс субпо пу ляційного стану Тлімфоцитів, підвищився рівень Тхелперів (CD4+), що обумовило нормалізацію імунорегуляторного індексу CD4/CD8, норма лізувався також показник РБТЛ, що свідчило про відновлення функціональної актив ності Тлімфоцитів, а також нормалізувався рівень ЦІК та їх фракційний склад і показники ФАМ. В групі зіставлення була також відмічена деяка позитивна динамка проаналізованих імунологічних показників, однак ступінь позитивних змін з боку імунного статусу в обстежених хворих групи зіставлення була суттєво меншою, ніж у пацієнтів основної групи. Тому після завершення лкування у хворих групи зіставлення зберігалися вірогідні розбіжності низки вивчених показників клітинного імунітету стосовно як норми, так і відповідних показників у основній групі обстежених. Таким чином, отримані дані дозволяють вважати патогенетично обгрунтованим, клінічно доцільним та перспективним включення комбінацією фітопрепарату ГепарПОС та урсолізину до програми лікувальних заходів у хворих на ХНХ, сполучений з СПК.
Наиболее просматриваемые статьи: