Оцінка імунокорегуючої активності препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину у хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності на тлі холестерозу жовчного міхура

Драннік Г.М., Фролов В.М., Соцька Я.А., Пересадін М.О., Лоскутова І.В.

ДУ "Інститут урології НАМН України"

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Хронічний вірусний гепатит С (ХВГС) насьогодні є найбільш розповсюдженою та актуальною для практичної медицини хронічною патологією печінки інфекційного ґенезу в багатьох країнах світу, в тому числі в Україні. Дуже поширеною в тепершній час, але ще недостатньо відомою для широкого кола практичних лікарів хронічною патологією жовчного міхура (ЖМ) залишається його холестероз (ХС), що вельми часто сполучається з іншою хронічною патологією гепатобіліарної системи, в тому числі ХВГС. Серед заходів, що використовують при лікуванні різноманітної патології, в тому числі при хронічному ураженні печінки та ЖМ, в тепершній час значну увагу приділяють ентеросорбції. Суттєве значення ентеросорбції в патогенетичному лікуванні ХВГС та сполученої патології ГБС при інфікуванні HCV пов'язано, зокрема, з наявністю в таких пацієнтів клінко-біохімічного синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації (СЕМІ), який тісно поязаний з порушен нями цитокінового профілю крові (ЦПК). Обстежено дві групи хворих на ХВГС низького ступеня активності (НСА) на тлі ХС ЖМ - ос новна (46 хворих), які додатково до загально прий ня тої терапії отримувала ентеросорбент "Біле вугілля" по 3-4 таблетки 3-4 рази на добу у проміжках між прийомами їжі, запиваючи теплою питною водою та група зіставлення (44 пацієнта), яка лку валася із застосуванням тільки загальноприйнятих засобів. У хворих обох груп вивчали дина мку цитокінів (ЦК) сироватки крові методом ІФА. До початку лкування в основній групі обстежених концентрація ІL-1p була в 2,45 рази вище норми, рівень ІL-2 - в 1,87 рази, вміст ФНПа - в 1,82 рази та концентрація ІL-6 - в 1,88 рази вище норми. Рівень протизапального ЦК ІL-4 підвищувався незначно - у середньому в 1,25 рази стосовно норми. У осіб групи зіставлення концентрація ІL-1 p була вище норми в середньому в 2,43 рази, ІL-2 - в 1,85 рази, ФНПа -в 1,79 рази, ІL-6 - в 1,86 рази, вміст ІL-4 - в середньому в 1,21 рази. На момент завершення лікування було встановлено, що в основній групі пацієнтів вивчені імунологічні показники вірогідно від норми не відрізнялися. У групі зіставлення, яка отримувала лише загальноприйняте лікування, спос терігалася суттєво менша позитивна динамка рівня ЦК у сироватці крові - рівень ІL-1p на момент завершення лкування в середньому в 1,57 рази перевищував відповідний показник норми (Р<0,01), ІL-2 - в 1,59 рази (Р<0,05), ФНПа - в 1,38 рази (Р<0,05), ІL-6 - в 1,51 рази (Р<0,01), в той же час ІL-4 - в 1,17 рази (Р<0,05). Отже, отримані дані дозволяють вважати, що використання в комплекс лікування хворих з ХВГС НСА на тлі ХС ЖМ сучасного кремнезьомного ентеро-сорбенту "Біле вугілля" є клінічно доцільним та перспективним.
Наиболее просматриваемые статьи: