Значення опортуністичної герпесвірусної інфекції у перебігу соматичної патолгії дітей раннього віку

Токарчук Н.І., Чекотун Т.В., Старинець Л.С., Пересунько Ю.В., Савицька Т.В., Лагода В.В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова,

Обласна дитяча клінічна лкарня, м. Вінниця

Метою дослідження було вивчення значення герпесвірусної інфекції у перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку В основу дослідження покладені результати обстеження 120 дітей раннього віку. Отримані результати вказують на те, що у дітей, хворих на негоспітальну пневмонію на тлі ЦМВ та/або ВПГ I/ II типів інфекції мало місце зниження показників Т клітинної ланки імунітету Зокрема, у групі дітей серопозитивних до ЦМВ та/або ВПГ I/II типів період клінічних проявів негоспітальної пневмонії характеризувався достовірним односпрямованим зниженням як абсолютного, так і відносного вмісту загальних лімфоцитів, так і Т хелперів, порівняно із групою дітей, хворих на негоспітальну пневмонію серонегативних до ЦМВ та/або ВПГ I/II типів (р<0,05). У результаті нашого дослідження встановлено, що у обстежених дітей, хворих на негоспітальну пневмонію на тлі ЦМВ та/або ВПГ I/II типів інфекції кількість CD4+клітин булла меншою у порівнянні з показниками дітей другої групи дослідження та дітей контрольної групи, що свідчило про імунологічну недостатність. Крім того у дітей, хворих на негоспітальну пневмонію на тлі ЦМВ та/або ВПГ I/ II типів інфекції мало місце збереження вмісту CD8+клітин та відповідно зниження імунорегуляторного індексу до 1,57±0,1, що зумовлювало затяжний перебіг інфекційного процесу Одним із маркерів важкості перебігу гострого захворювання є зниження кількості CD16+клітин. Їх вміст зменшувався у дітей, хворих на негоспітальну пневмонію на тлі ЦМВ та/або ВПГ І/II типів інфекції. За даними ряду досліджень при пригніченні активності NK клітин можливе швидке поширення вірусів та генералізація інфекції.

Крім того, нами було виявлено значне зменшення розмірів загрудинної залози у дітей, хворих на негоспітальну пневмонію на тлі ЦМВ та/або ВПГ I/II типів інфекції. Результати наших досліджень свідчать про те, що зменшення маси загрудинної залози супроводжувалось також відповідним зниженням функції тимусу. У обстежених дітей вміст тимуліну досягав мінімальних величин 2,1±0,1 1/log2 (р<0,05).

Таким чином, у перебігу гострої соматичної патології дітей раннього віку вагоме значення мають фактори, які безпосередньо не пов’язані із захворюванням чи його збудником, проте здатні значно посилити важкість перебігу захворювання та його наслідки. До таких факторів належить несприятливий преморбідний фон дитини, а саме ЦМВ та/або ВПГ I/II типів інфекції.
Наиболее просматриваемые статьи: