Системне імунне запалення у хворих на жирову хворобу печінки, поєднану із синдромом інсулінорезистентності

Красюк О. А., Дикан І.М.*, Бичкова* Н.Г.*

Українська військовомедична академія

*Національна академія післядипломної освіти імені П.Шупика

**Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Мета роботи вивчити прояви системного імунного запалення у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП), поєднану із синдромом інсулінорезистентності (СІР).

Було обстежено 126 хворих із НАЖХП, поєднаною із артеріальною гіпертензією (АГ) ІІ стадії та СІР, віком від 35 до 55 років (середній вк 43,9+5,6 років), чоловічої статі., які склали основну групу пацієнтів. В групу порівняння ввійшли 123 пацієнти із АГ ІІ стадії без ознак СІР та НАЖХП, групи були рандомізовані за вком та статтю. Контрольну групу склали 30 здорових осіб, які не мали НАЖХП, АГ та ознак СІР. У всіх обстежених вивчали вміст про та протизапальних цитокінів, рівень sICAM1 імуноферментним методом за допомогою сертифкованих в Україні ІФА наборів “ВекторБест” (Росія), вміст активованих CD54+лімфоцитів.

В результаті проведених досліджень встановлено, що цитокіновий профіль сироватки крові мав статистично значимі відмінності між групами пацієнтів. У хворих на НАЖХП, поєднану із АГ та СІР, вміст ФНПа був вищим за величину здорових осіб в 2,66 рази та на 32,9% вищим, ніж в групі порівняння (p<0,001); ІЛ1 р відповідно в 2,65 разів та на 21,9% (p<0,001); ІЛ6 в 6,33 рази та в 2,95 рази (p<0,001); ІЛ8 в 5,67 рази та в 2,34 рази (p<0,001). Нами виявлено вірогідне (p<0,001) підвищення відносного числа активованих лімфоцитів, які експресують ICAM1 в обох групах хворих. В основній групі відносна кількість даної субпопуляції лімфоцитів становила 25,12±1,42%, в групі порівняння 19,81±1,33%, при значенні у здорових 11,07±1,65%. Концентрація sICAM1 у сироватці крові основної групи хворих перевищувала значення здорових осіб на 44,7% та на 21,9% аналогічний показник у групі порівняння (p<0,001).

Висновки. Отже, у хворих на НАЖХП, поєднану із АГ та СІР у порівнянні з пацієнтами без захворювання печінки та метаболічних розладів в імунній системі виявлено вірогідно значимі відмінності, які полягають у збільшенні вмісту субпопуляцій активованих лімфоцитів із рецептором до молекули міжклітинної адгезії, а також її розчинної циркулюючої форми молекули sICAM1; значних проявах системного імунного запалення у вигляді зростання концентрації прозапальних цитокінів, що відіграють ключову роль у розвитку атеросклеротичного запалення.
Наиболее просматриваемые статьи: