История развития одесской неврологической и нейрохирургической школы

Південноукраїнська (одеська) наукова школа Невропатологів і нейрохірургів

Курако Ю.Л., Сон О.С., Одеський державний медичний університет

Історія становлення та розвитку Одеської школи неврологів починається з одинадцятого жовтня 1905 року, коли на медичному факультеті Новоросійського університету було відкрито кафедру нервових хвороб. У витоків розвитку цієї школи стояли відомі не лише у Росії, але і за її межами вчені: М.М. Попов, О.Е. Янишевський, В.М. Образцов, які були вихідцями зі шкіл Санкт-Петербурга та Казані. Їх послідовники доклали немало зусиль для розвитку Одеської школи невропатологів, психіатрів та нейрохірургів. Одним із засновників цієї школи був академік Григорій Іванович Маркелов - невропатолог зі світовим ім'ям. Він виховав блискучу плеяду видатних вчених-невропатологів, психіатрів і представників суміжних спеціальностей, які з успіхом продовжували його справу.

Першим керівником кафедри нервових і душевних хвороб став професор Микола Михайлович Попов (1854-1939). Він очолював кафедру до 1920 р. М.М. Попов закінчив Медико-хірургічну академію в Санкт-Петербурзі, проходив вдосконалення з нервових і душевних хвороб у Лейпцигу та Парижі, працював професором кафедри нервових та душевних хвороб у Варшавському і Казанському університетах. У 1909-1912 роках був деканом медичного факультету Новоросійського університету. У 1920 р. разом зі своїм учнем професором О.Е. Янишевським емігрував до Болгарії, де у 1922 р., витримавши конкуренцію з німецькими спеціалістами, створив кафедру нервових хвороб та психіатрії Софіївського університету.

Дисертацію на вчений ступінь доктора медицини "Матеріали до вивчення про гострий мієліт токсичного походження" М.М. Попов захистив у 1882 р. Він автор 32 наукових робіт, у тому числі 2 - з нормальної гістології мозку; 10 - з патоанатомії нервових захворювань з клінічним аналізом токсичного мієліту, азіатської холери, сказу, спинної сухотки, гострого делірію; 20 робіт присвячені клініці неврозів, прогресивного паралічу та лікуванню малярії. Ним написані "Лекції з часної психопатології", 1925.

Олексій Ерастович Янишевський (1873-1936) - професор кафедри нервових і душевних хвороб (1916-1920). Закінчив медичний факультет Казанського університету. У 1903 році захистив дисертацію на вчений ступінь доктора медицини "Про комісуральні системи волокон мозкової кори (мозолисте тіло, передня спайка та Давидова ліра)". Автор 38 наукових публікацій, в тому числі двох підручників ("Симптоматологія захворювань нервової системи", 1918; "Підручник з нервових хвороб", 1929).

Професор Володимир Миколайович Образцов (1873-1926) завідував кафедрою нервових і душевних хвороб з 1920 по 1926 р. Він закінчив з відзнакою медичний факультет Казанського університету. У 1904 році працював на кафедрі нервових та душевних хвороб Новоросійського університету. У 1920 р. був затверджений директором вищих жіночих медичних курсів, прийняв участь у злитті їх з Одеською медичною академією. Потім, окрім завідування кафедрою нервових хвороб Одеського медичного інституту, працював професором з нервових хвороб Одеського клінічного інституту, професором Інституту народного господарства, завідуючим секцією невропатології науково-дослідної кафедри експериментальної медицини.

Дисертацію на ступінь доктора медицини захистив у 1904 році, а з 1912 р. працював на посаді професора. Автор більше 30 наукових робіт, присвячених діагностиці, клініці та лікуванню нервових та душевних захворювань. Був членом багатьох наукових товариств, був секретарем редакції "Неврологічного віснику" (Казань). З дня заснування Одеського товариства невропатологів і психіатрів і до своєї смерті був його незмінним головою.

З 1926 по 1952 р. кафедру нервових хвороб очолював Григорій Іванович Маркелов (1880-1952) - професор, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, видатний невропатолог-вегетолог. Він закінчив з відзнакою медичний факультет Новоросійського університету в 1906 р. Уся його наукова діяльність пов'язана з Одесою. З 1 жовтня 1930 року за сумісництвом керував Одеським науково-дослідним психоневрологічним інститутом.

Г.І. Маркелов - автор більше як 100 наукових робіт, присвячених питанням фізіології і патології вегетативної нервової системи. Він розробив класифікацію захворювань вегетативної нервової системи і запропонував методи дослідження хворих.

Багатолітній досвід з вивчення вегетативної нервової системи надав можливість вченому зробити висновок, що вегетативну нервову систему повинна вивчати спеціальна наука, яку він назвав еволюційною вегетологією ("Еволюційна вегетологія та її задачи" (1948). Г.І. Маркелов одним з перших вчених-клініцистів приймав участь у створенні нової науки - біокібернетики. Йому належать монографії "Екстрапірамідна система" (1929), "Вегетативні невралгії і неврити" (1930), "Семіотика та діагностика захворювань вегетативної нервової системи) (1934) та ін. Монографія "Захворювання вегетативної системи" (1948) є фундаментальним керівництвом з захворювань вегетативної нервової системи.

Г.І. Маркелов - один з організаторів Одеського психоневрологічного інституту, був його науковим керівником у 1930-1952 рр. Саме цей інститут та кафедра нервових хвороб ОДМУ стали базою для формування його наукової школи.

До старшого покоління школи професора Г.І. Маркелова належить віднести наступних видатних невропатологів, психіатрів та представників суміжних спеціальностей: Е.А.Шевалева, Л.А. Мірельзона, Л.Л. Пападато, О.С. Кондратьєва, В.П. Кузнецова, Р.О. Херсонського, М.О. Горника, О.С. Лившина, І.І. Добровольського, В.Д. Усатова, Б.Я. Сосюру, І.М. Щербакова, Б.О. Бенесовича, Т.П. Шестерикову, О.Д. Гаске, К.А. Єлізарову, Д.І. Рахман, Н.Б. Вишневську та багатьох інших.

Учнями та наступниками академіка Г.І. Маркелова були професори К.В. Москеті (психіатр), Ю.О. Петрович (біохімік), старший науковий робітник, кандидат медичних наук В.В. Руссєв (фізіолог), кандидат медичних наук Є.О. Соколова (нейрофізіолог-невропатолог), старший науковий робітник, кандидат медичних наук Є.Л. Пучковська (невропатолог-вегетолог), професор С.Б. Аксентьєв (психіатр), Є.П. Дмітріева, Є.І. Митрофанова та Н.Н. Мигуля-Дмитренко (невропатологи), професор Ю.Л. Курако (невропатолог) та багато інших, що працювали у різних містах країни.

Професор Лев Левович Пападато (1887-1955) завідував кафедрою нервових хвороб педіатричного факультету з 1938 по 1941 р., а в 1952-1953 рр. очолював кафедру нервових хвороб. Л.Л. Пападато закінчив медичний факультет Паризького університету, де навчався у Дежерина та Ляпика. За роботу "Шийний гіпертрофічний пахіменінгіт" удостоєний медалі цього факультету (1912). У 1913 р. він склав іспит у Новоросійському університеті та отримав диплом лікаря з відзнакою.

З 1917 р. Л.Л. Пападато працював асистентом, ординатором і професором кафедри нервових хвороб медичного факультету Новоросійського університету. У 1940 році він захистив дисертацію на вчений ступінь доктора медичних наук "Вегетоендокринні фактори у генезі генуінної епілепсії" і в 1945 р. був затверджений у цьому ступені. У 1946 р. йому присвоєно вчене звання професора по кафедрі нервових хвороб.

Л.Л. Пападато - автор більше 45 наукових робіт, у тому числі монографій "Анатомія субарахноїдального простору. Спинномозковий та гематоенцефалічний бар'єр" (1929) і "Вегетативні гипоталамопедункулярні синдроми" (1934). Його наукові дослідження присвячені питанням патогенезу, клініки і терапії епілепсії, гіпоталамічним синдромам, дитячої психоневрології, фізіології спинномозкової рідини та ін.

Професор Борис Іванович Шарапов (1897-1969) очолював кафедру нервових хвороб з 1953 по 1956 рр. Він закінчив медичний факультет Московського університету. У Сталінградському медичному інституті завідував кафедрою нервових хвороб (з 1939 р.). Потім у 1944 р. призначується завідуючим клінікою нервових хвороб Сочинського інституту бальнеології. Далі переїздить у Молдавію і з 1945 р. завідує кафедрою нервових хвороб Кишинівського медичного інституту і одночасно заступником директора з учбових та наукових питань.

У 1935 р. Б.І. Шарапов захистив дисертацію на вчений ступінь доктора медичних наук "До патологічної анатомії сухотки спинного мозку". У 1940 р. затверджений у вченому званні професора по кафедрі нервових хвороб. Заслужений діяч науки Молдавської РСР. Автор більш як 90 наукових робіт, присвячених питанням порушення кровообігу головного мозку, травмам центральної нервової системи, поліомієліту, менінгіту, він одним з перших почав вивчати клінічні проблеми ретикулярної формації мозку. У 1965 р. ним була опублікована фундаментальна книга "Етюди клініки і патологічної анатомії ретикулярної формації мозку", по суті, перша монографія, що освітлювала клінічні аспекти проблеми.

Професором Б.І. Шараповим та Ю.Л. Курако 1953 р. при кафедрі була створена чудово обладнана патогістологічна лабораторія, що стала базою для виконання дисертацій та наукових робіт.

Професор Георгій Гаврилович Соколянський (1899-1982) завідував кафедрою нервових хвороб з 1956 р. по 1972 р. Г.Г. Соколянський у 1923 р. закінчив медичний факультет університету у Ростові-на-Дону. У роки війни (1943-1944) завідував кафедрою нервових хвороб Самаркандського медичного інституту, а з 1944 р. по 1956 р. - аналогічною кафедрою Ярославського медичного інституту.

Так само як і Б. І. Шарапов, Г. Г. Соколянський - учень відомих петербурзьких невропатологів Л.В. Блуменау та С.Н. Давиденкова. У 1937 р. він захистив дисертацію на вчений ступінь доктора медичних наук "Про морфогенез периферичних мієлінових нервових волокон і про розвиток їх у людини". У 1944 р. він отримав звання професора по кафедрі нервових хвороб. Г.Г. Соколянський - автор більше 30 наукових робіт з питань клініки, діагностики, патологічної анатомії та лікування різних захворювань нервової системи (гострі вірусні інфекції, спадкові хвороби, епілепсія, порушення мозкового кровообігу та ін.). Він є автором методу забарвлення мієлінових волокон ("Метод Соколянського"), що широко використовується у нейрогістологічній практиці.

З 1964 до складу кафедри нервових хвороб ввійшов курс нейрохірургії, який очолив учень академіка АМН СРСР О.І. Арутюнова професор Король О.П. (1930-2003). О.П. Король - автор більш ніж 300 друкованих робіт і декількох винаходів. Під його керівництвом підготовлені і захищені 6 кандидатських, підготовлені 12 нейрохірургів з країн Азії, Африки, Латинської Америки. Олександр Павлович і його учні внесли значний внесок в розробку актуальних проблем нейроонкології, нейротравматології, цереброваскулярної патології. Протягом багатьох років професор Король О.П. був головою Одеського наукового товариства нейрохірургів (з 1994 р. Асоціація нейрохірургів Одеської області), членом правління Всесоюзного товариства нейрохірургів, членом редколегії журналів "Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко" і "Українського нейрохірургічного журналу", членом Проблемної комісії МЗ СРСР по нейротравматології.

Професор Юрій Львович Курако (1924) завідував кафедрою нервових хвороб з медичною генетикою й курсом нейрохірургії з 1972 р. по 2002 р. Ю.Л. Курако закінчив з відзнакою лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту (1951). Він є учнем академіка Г.І. Маркелова, професорів Н.В. Міртовського, Б.І. Шарапова, Л.Л. Пападато, Г.Г. Соколянського. Ю.Л. Курако - автор більше шестиста друкованих наукових робіт, двадцяти трьох винаходів, дванадцяти монографій. Одна з них - "Легка закрита черепно-мозкова травма" - у 1989 р. удостоєна республіканської премії імені академіка Б.М. Маньковського. Нагороджений Великою пам'ятною, золотою, срібною і бронзовою медалями ВДНГ СРСР, срібною медаллю ВДНГ УРСР. У 1999 р. указом Президента України сумісно з групою провідних вчених йому присуджена державна премія в області науки і техніки за цикл наукових робіт "Органічне ураження нервової системи у дітей, розробка і впровадження в практику нових методів діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації й соціальної адаптації".

В 2002 р. до складу кафедри нервових хвороб повернувся курс нейрохірургії, відтоді кафедра має назву "кафедра нейрохірургії і неврології". Кафедру очолив професор Анатолій Сергійович Сон, учень професора М.М. Мосійчука (Дніпропетровськ). Професор А.С. Сон закінчив Дніпропетровський державний медичний інститут в 1978 р. В 2001 р. захистив докторську дисертацію "Хірургічне лікування в гострому періоді ускладнених субарахноїдальних крововиливів внаслідок розриву артеріальних аневризм передніх відділів артеріального кола великого мозку", в 2003 р. присвоєно звання професора. Професор А.С. Сон член редколегії журналів "Український нейрохірургічний журнал", "Проблеми біології і медицині", "Міжнародний неврологічний журнал", член правління Української асоціації нейрохірургів, голова Асоціації нейрохірургів Одеської області і Одеського науково-практичного товариства неврологів.

У теперішній час у складі кафедри працюють професори О.С. Сон і Ю.Л. Курако; доценти М.Ф. Герцев, Г.В. Перькова, Г.В. Хомицька, Л.Е. Клаупік, Ю.І. Горанський, О.М. Стоянов; асистенти к.мед.н. О.П. Лебідь, к.мед.н. І.Г. Чемересюк, О.В. Хрущ, В.І. Солодовников. Основними науковими напрямками кафедри є вивчення проблем порушень мозкового кровообігу, стану вегетативної нервової системи при різних захворюваннях, черепно-мозкової травми. Усі завідуючі обласними, міськими і міжрайонними неврологічними і нейрохірургічними відділеннями Одеси - учні кафедри, з вченими якої вони успішно співпрацюють.

SOUTH UKRAINIAN (ODESSIAN) SCIENTIFIC SCHOOL OF NEUROLOGISTS AND NEUROSURGEONS

Kurako Yu.L., Son A.S.,
Odessa State Medical University
This paper offered to you attention presents the substantial information about one of the most famous scientific school of neurologists and neurosurgeons in Ukraine.

К истории учебной и научно-исследовательской работы кафедры нейрохирургии и неврологии Одесского государственного медицинского университета

Перькова А.В.

На кафедре нервных болезней Одесского медицинского института им. Н.И. Пирогова читались лекции и проводились практические занятия на 3-х факультетах - лечебном, педиатрическом и стоматологическом. В прошлом и на санитарно-гигиеническом.

Лекции читались целому потоку в большой кафедральной аудитории на 250 посадочных мест. Аудитория была оборудована хорошими однотипными стульями, специальной раздевалкой для студентов, оснащена микрофоном с колонками для усиления звука, киноэкраном, эпидиаскопом. Широко использовались радиоаппаратура, магнитофон, кинопроектор. На кафедре имелась большая кинотека (13 тематических фильмов) и слайдотека. Специально у художников заказывались учебные таблицы. Их набор был полным и чрезвычайно большим. Лаборантам вменялось в обязанность следить за состоянием, ремонтом и пополнением табличного фонда.

На кафедру по специальному заказу были приобретены обучающие и контролирующие электрифицированные стенды ("Глазодвигательные нервы и иннервация взора", "Зоны иннервации тройничного нерва", "Проводящие пути головного и спинного мозга", "Локализация функций в коре головного мозга", "Строение и функции вегетативной нервной системы", "Строение зрительного анализатора и симптомы его поражения на различных уровнях"). Имелся учебный музей, состоящий из 40 макроскопических препаратов (опухоли мозга, кровоизлияние в мозг, сирингомиелия, дегенеративные заболевания, аномалии развития нервной системы и др.) и различных видов муляжей. Был создан уникальный стенд соответствующего неврологического инструментария, что позволяло демонстрировать студентам различные модификации неврологических молоточков, угломеры, динамометры (кистевые и становые), дермографы, барэстезиометры, тонографы, тонометры для измерения височного и брахиального артериального давления и др. Для курации были разработаны печатные пособия по написанию истории болезни неврологического больного. В качестве иллюстраций практически на каждой лекции демонстрировались соответствующие тематические больные, которые специально подбирались и госпитализировались в клинику для лекций и практических занятий. Широко использовались в учебном процессе записанные на магнитофон все виды неврологических нарушений речи. На ряде практических занятий использовались микроскопы для демонстрации микропрепаратов, которые изготавливались в кафедральной патогистологической лаборатории.

Все эти годы кафедра занималась многими важными проблемами, в которых широко использовались патоморфологические и патогистохимические исследования нервной системы. В этой связи в 1953 году при кафедре нервных болезней Одесского медицинского института им. Н.И. Пирогова была основана патогистологическая лаборатория. Инициатором являлся видный советский невролог, заслуженный деятель науки, профессор Б.И. Шарапов, заведовавший кафедрой с 1953 по 1956 г.

По поручению Б.И. Шарапова с 1953 г. лабораторией заведовал доцент Ю.Л. Курако, с 3.09.1972 г. заведующий кафедрой нервных болезней ОГМУ, которую успешно возглавлял до 2002 г.

Большой вклад в основание и работу лаборатории внесли первые ее сотрудники: старший лаборант - врач А.П. Головатая, бессменно проработавшая на кафедре до 1995 г., лаборант Л.В. Клафтон (впоследствии лаборант прозектуры Киевского района г. Одессы), старший препаратор Е.Е. Корниенко (впоследствии врач-терапевт санатория им. В.П. Чкалова), лаборант С.Г. Шумская, старший препаратор лаборант М.С. Корец-Эдельман (впоследствии лаборант-гистолог Одесского областного онкодиспансера, уехала в США, где успешно продолжала работать по этой же специальности).

С 1956 г. кафедрой заведовал профессор Г.Г. Соколянский, ценивший гистологию и уделявший большое внимание работе лаборатории. Лабораторией были освоены методики окраски гистологических препаратов: Ван-Гизон, Вейгерта, Ниссля, Кахаля, Соколянского, Гомори, Бильшовского, суданом черным и гистохимические методы окраски: методика А.Л. Шабадаша, метод В.И. Яковлева и С.Н. Нестеровой; метод R.I. Barrnett; A.M. Seligman; метод L. Einarson и др. В лаборатории обучались гистологической технике и методикам окраски многие сотрудники ОМИ им. Н.И. Пирогова, прозектур города Одессы, аспиранты из Польши, Чехословакии, Монголии

В лаборатории выполняли плановые научные работы Б.И. Шарапов, Ю.Л. Курако, А.М. Розенцвайг, В.Н. Сапкова, Г.Г. Соколянский, И.Я. Дейнека, Т.И. Шестерникова, а также выполнены диссертационные работы Ю.Л. Курако (канд. и докт. дисс.), В.А. Никулина (канд. дисс.), А.С. Сыновца (докт. дисс.), М.А. Поповой (канд. дисс.), В.В. Букина (канд. дисс.), В.Е. Волянского (канд. дисс.), Ф.К. Тагибековой (канд. дисс.), Ю.И. Горанского (канд. дисс.), А.В. Перьковой (канд. дисс.); нарабатывались материалы к диссертациям Г.А. Немченко, Л.Г. Радченко, А.Ф. Савицкой, А.М. Розенцвайга.

Результаты многолетних исследований кафедры нашли свое воплощение в монографиях "Легкая закрытая черепно-мозговая травма" (авторы Ю.Л. Курако, В.В. Букина), вышедшей в 1989 г. и удостоенной Украинской республиканской премии им. академика Б.Н. Маньковского, "Современные представления о патогенезе закрытой черепно-мозговой травмы" (авторы Е.Г. Педаченко, Ю.Л. Курако и др.), вышедшей в 1996 году, многочисленных журнальных статьях и докладах как в нашей стране, так и за рубежом.

Наличие и интенсивная работа патогистологической лаборатории кафедры нервных болезней были отмечены в выступлениях таких выдающихся отечественных корифеев-неврологов, как академика, Героя Социалистического труда, дважды лауреата Государственной премии СССР Е.В. Шмидта (г. Москва), заслуженного деятеля наук Украины Д.И. Панченко (г. Киев), академика-нейрохирурга А.И. Арутюнова (г. Москва), польского профессора А. Прусински.

На кафедре нейрохирургии и неврологии Одесского государственного медицинского университета в настоящее время, наряду с отечественными студентами, обучаются иностранные студенты из Сирии, Индии, Иордании, Туниса, Ирана, Германии, Израиля, Кипра, Китая, Болгарии, Грузии, Азербайджана, Молдовы, России. Занятия с ними проводятся на русском языке, с 1999 г. - на английском, а с 2002 г. - на французском языках.

В обучающем процессе на кафедре широко используются видеомагнитофоны, видеопроекторы, кодоскопы, компьютеры и другие аудиовизуальные средства.

Кафедра активно участвует в создании отраслевых стандартов высшего образования по линии 1101 "Медицина", ежегодно пополняя банки лицензионных экзаменов тестовыми задачами "Крок-2. Загальна лікарська підготовка". По вопросам усовершенствования учебного процесса кафедрой опубликовано более 40 работ.

THE EDUCATIONAL WORK OF DEPARTMENT OF NEUROSURGERY AND NEUROLOGY

Perkova A.V.
Odessa State Medical University
The short history of organization of the educational process on Department of Neurosurgery and Neurology of OSMU is explained in this paper.

Роль кафедры неврологии и нейрохирургии одесского государственного медицинского университета в становлении медицинского факультета в Тирасполе

Окушко С.В., Кафедра неврологии и нейрохирургии Медицинского факультета Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко

Приднестровский государственный Университет им. Т.Г. Шевченко (ПТУ) и его медицинский факультет были созданы в 1991 году. В создании факультета приняли непосредственное участие ученые-медики из Молдовы, России, Украины и Белоруссии. Молодой коллектив преподавателей в своей научно-педагогической и лечебной работе опирался на коллегиальную помощь одесских ученых. Особая роль в этом процессе принадлежит академику АНВШ Украины, профессору Юрию Львовичу Курако. С пониманием и большой поддержкой он принял участие в становлении кафедры неврологии и нейрохирургии в Тирасполе. Благодаря его научной целеустремленности, организаторским способностям, возникли плодотворные творческие связи между кафедрами ОГМУ.

Республиканские, областные и городские научно-практические конференции по актуальным вопросам диагностики и лечения в неврологии и нейрохирургии, организованные кафедрой нейрохирургии и неврологии и Одесским научным обществом неврологов, проходили и с нашим участием в Одессе и в городах Одесской области.

Научные работы тираспольских врачей по актуальным вопросам невропатологии и других смежных специальностей издаются в сборниках ОГМУ.

Работы, созданные одесскими учеными, публикуются в изданиях ПТУ им. Т.Г. Шевченко: "Вестник Приднестровского Университета", "Медико-биологические проблемы Приднестровья", "Проблемы здравоохранения ПМР: прошлое, настоящее, будущее".

Кафедра невропатологии медицинского факультета, возглавляемая доц., к.м.н. Ф.Г. Максимчуком, в настоящее время располагается на базе лечебного учреждения, где развернуты четыре отделения (нейрореанимация, ангионеврология, нейрохирургия, неврологический стационар) и неврологический городской диспансер. В нем сосредоточена вся неврологическая служба города и Республики, которая ведет диагностическую, лечебную и реабилитационную работу.

На кафедре ведется обучение студентов медицинского факультета и врачей-неврологов, проходящих клиническую ординатуру по данной специальности. Научно-исследовательская работа осуществляется по направлениям, тесно связанным с тематикой кафедры неврологии ОГМУ: сосудистые заболевания центральной нервной системы; генетическая предрасположенность сосудистой патологии; нервно-мышечные заболевания, вегетативные расстройства при соматической патологии.

Прочные научные связи, которые сформировались благодаря общности взглядов наших коллективов, продолжают укрепляться и в настоящее время.

В связи с юбилеем кафедры - 100-летием ее создания - поздравляем руководителя кафедры проф. А.С. Сона, проф. Ю.Л. Курако и весь профессорско-преподавательский состав со знаменательной датой. Желаем дальнейшего процветания, творческих успехов, человеческого благополучия и счастья.

Одесская вегетоневрологическая школа

Курако Ю.Л., Хубетова И.В., Одесский государственный медицинский университет

С 1926 года кафедрой нервных болезней Одесского медицинского института руководил академик Григорий Иванович Маркелов - невропатолог с мировым именем. С 1932 года он же являлся одновременно научным руководителем Одесского психоневрологического института.

Главное направление работ Г.И. Маркелова - нейровегетология. Им была создана наиболее адекватная и конструктивная классификация патологии ВНС, в которую вошли вегетоневралгии, вегетоневрозы, ганглиониты, вегетотрунциты, соляриты и др. заболевания. Эта классификация является и сегодня современной.

Естественно, что все сотрудники Г.И. Маркелова занимались нейровегетологией. В частности М.А. Горник изучал соляриты; А.С. Лившин был известным нейрогистологом; Н.М. Щербаков применял в лечении электрогипноз, изучал проблемы действия на человека света и темноты; Н.И. Герасимов, М.А. Улыбышева, А.М. Розенцвайг, Б.Я. Сосюра занимались клинической нейровегетологией. Л.Л. Пападато, Р.А. Херсонский, М.Н. Барбараш изучали нейровегетологию детского возраста.

В институте работали такие известные ученые, как Е.А. Шевалев (вегетопсхиатрия), Д.Г. Элькин (вегетопсихология), Н.С. Кондратьев (вегетоанатомия) и другие.

Главные достижения ученых того времени: Г.И. Маркелов, Л.Б. Бирбраир - болевые вегетативные точки; Г.И. Маркелов, С.А. Ровинский - измерение височного артериального давления, определение брахио-темпорального индекса; В.П. Кузнецов - дермографизм, тремор, тонус, вегетативная нервная система; Т.П. Шестерякова, Ю.А. Петрович, К.Ф. Бритикова - биохимия вегетативной нервной системы; Г.И. Маркелов и сотр. - открытие и обоснование офтальмоэлектрофореза (с четким прицелом воздействия на гипоталамическую область ) и назального электрофореза; О.Д. Гаске - учение о висцеро-висцеральных рефлексах; Н.М. Щербаков - разработка методики электросна; Г.И. Маркелов, Н.М. Щербаков. К.В. Москети, Н.Е.Михнева - значение факторов света и темноты для нервной деятельности.

Кафедра нервных болезней Одесского медицинского института того периода являлась фундатором витаминотерапии, тканевой терапии.

В 1967 году в Киевском издательстве "Здоровье" Д.Н. Вайсфельд опубликовал монографию "Вегетативные ганглионевриты при хронических воспалительных заболеваниях женской половой сферы", а в 1975 году под руководством Ю.Л. Курако защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Диагностика и клиника вегетативных ганглионевритов при хронических воспалительных заболеваниях внутренних половых органов женщин".

Проблема нейровегетологии остается ведущей на кафедре нервных болезней до настоящего времени. Ю.Л. Курако и Н.Ф. Герцев разработали и написали рекомендации по применению электрофореза транквилизаторов на шейный отдел позвоночника.

Последние диссертации, выполненные на кафедре, посвящены разработке и изучению вегетативных дисфункций, возникающих при поражении нервной системы под воздействием малых доз радиации на организм детей и женщин в фертильном возрасте и курортологическому аспекту их лечения (И.Г. Чемересюк) и патологии вегетативного отдела нервной системы, различных его уровней при хронических воспалительных заболеваниях внутренних органов женской половой сферы (И.В. Хубетова).

Свои заметки мы посвятили Одесской вегетоневрологической школе, надеясь, что она будет продолжать свою плодотворную деятельность в дальнейшем.

NEUROVEGETOLOGY IN ODESSA

Kurako Yu.L., Khubetova I.V.,
Odessa State Medical University
This article shows the historical period of scientifical development of neurovegetology in Odessa.

Профессору Юрию Львовичу Курако - 80!

Сон А.С., Стоянов А.Н., Одесский государственный медицинский университет

30 августа 2004 г. исполнилось 80 лет со дня рождения, а в сентябре 2005 г. - 55 лет научно-практической деятельности известного клинициста-невролога, ученого и педагога, доктора медицинских наук, заслуженного работника Высшей школы Украины, лауреата Государственной Премии Украины, академика Академии наук высшей школы Украины, Академии наук технологической кибернетики Украины, Международной академии наук технологий и инжиниринга, Академии наук национального прогресса Украины, Нью-Йорской академии наук, Российской академии естественных наук, - профессора Юрия Львовича Курако.

Юрий Львович родился 30 августа 1924 г. в Днепропетровске. После окончания средней школы Юрий Львович Курако был призван в Красную Армию, прошел тяжелый боевой путь: Калининский фронт, затем - Первый Прибалтийский, дальше - Первый Украинский. Участвовал во взятии Берлина. Освобождал Прагу. После окончания войны продолжил службу в Центральной группе войск (Вена, Будапешт), затем в Северо-Кавказком военном округе. Награжден 19 орденами и медалями СССР и Украины.

После демобилизации поступил в Днепропетровский государственный медицинский институт, который с отличием окончил в 1951 г. Много работал в НСО, при кафедре фармакологии (заведующий - з.д.н. Украины, профессор Г.Е. Батрак). Неврологию изучал под руководством з.д.н. Украины, профессора Н.В. Миртовского и профессора Ф.Я. Розе. Председателем Государственной экзаменационной комиссии, известным неврологом, профессором М.П. Соколовским был приглашен в клиническую ординатуру к академику Г.И. Маркелову. С тех пор он беспрерывно, уже более полувека работает в Одесском государственном медицинском университете. C 1972 по 2002 гг. Юрий Львович Курако успешно руководил кафедрой нервных болезней ОГМУ.

Автор более 600 печатных научных трудов, 27 монографий, одна из которых удостоена республиканской премии им. академика Б.Н. Маньковского, 22 изобретений, награжден 6 медалями ВДНХ СССР и Украины. Под его руководством подготовлено 11 докторских и 40 кандидатских диссертаций. В текущем году защищено две кандидатских диссертации и подана в Специализированный Совет кандидатская диссертация, научным руководителем которых является Ю.Л. Курако. Под его руководством ведется работа по двум докторским диссертациям.

Одна из основных областей научных исследований: цереброваскулярная патология. Изучены эпидемиология, распространенность и факторы риска сосудистых заболеваний головного мозга в Южном регионе Украины. Созданная Ю.Л. Курако лаборатория "МИОТОН" позволила тысячам больным восстановить двигательные функции после перенесенного инсульта, черепно-мозговой травмы и других патологических состояний. Издано более 100 научных работ, 10 методических рекомендаций, ряд изобретений; фрагменты изучения различных аспектов цереброваскулярной патологии награждены медалями и дипломами ВДНХ СССР, международных выставок "Hi-Tech". Впервые обосновал концепцию санаторно-курортного лечения постинсультных больных ("Восстановительное лечение в условиях курорта больных, перенесших инсульт", Киев: Здоровье, 1981); предложил этапное комплексное лечение ДЦП; описал токсоплазмозную эпилепсию ("Эпилепсия", т. 2, Москва, 1964).

На протяжении всей свей врачебной и научной деятельности занимается проблемой закрытой черепно-мозговой травмы. В 1996 г. вышла в свет его монография "Современные представления о патогенезе закрытой черепно-мозговой травмы" (Киев.: ТОВ "Задруга", 282 с.).

Много внимания уделил физиологии и патологии адаптации человека к условиям Мирового океана, что отражено в библиографическом указателе работ "Актуальные проблемы морской медицины", Одесса, 1986). Сформулировал концепцию нейровегетативной адаптации как комплексного полимодального процесса с паритетным участием соматической и вегетативной систем, а также психической сферы.

В настоящее время проводятся исследования по изучению треморогенеза, диагностики, лечению и профилактике различных видов дрожательных гиперкинезов. Впервые в Украине при исследовании неврологической патологии в диагностическую практику внедрен метод дистантного тепловидения и модификация эхоэнцефалографии (с вертикальным зондированием желудочковой системы).

Юрий Львович - член редакционных Советов журналов "Неврология и психиатрия им. С.С. Корсакова", "Врачебное дело", "Українського медичного часопису", "Українського вісника психоневрології", "Одеського медичного журналу", "Украинского гомеопатического ежегодника", газет, выпускаемых ОГМУ.

Педагогическая деятельность Ю.Л. Курако представлена большим количеством учебников, пособий и монографий. За последние пять лет их издано более 20. Под его редакцией создан учебно-методический комплекс, который помимо изданий на государственном языке включает в себя 5 учебных пособий на английском и французском языках.

Более 30 лет руководил неврологической службой Управления здравоохранения Одесской областной государственной администрации. Почетный Председатель Одесского областного научно-практического общества неврологов, член Президиумов Правлений Всесоюзного и Украинского обществ невропатологов и психиатров.

Ю.Л. Курако - докладчик и участник организационных комитетов международных, всесоюзных и республиканских кворумов по неврологии, нейрохирургии, психиатрии. Член Европейского Обществ неврологов; Член Международной ассоциации "Лазер и здоровье"; активно сотрудничает с неврологами Болгарии, Польши, Австрии, Приднестровья и стран СНГ и др. На всем протяжении существования республиканской проблемной комиссии "Физиология и патология адаптации человека к условиям Мирового океана" Юрий Львович - ее Председатель. С мая 1998 года является Советником Национальной комиссии радиационной защиты населения Украины; с марта 1999 года - член Президиума Правления Национальной Ассоциации председателей Советов старейшин ведущих вузов Украины. Четырежды Лауреат высшей неврологической награды Украины - Премии им. Б.Н. Маньковского. Награжден дипломом Лауреата и наградой АНВШ Украины им. Ярослава Мудрого, почетным знаком Президиума РАЕН - "Разум, доблесть, честь".

Юрий Львович по-прежнему не утратил вкус к путешествиям. Книга - его постоянный спутник. Огромная библиотека непрерывно пополняется новейшими изданиями. При малейшей возможности Юрий Львович знакомит студентов, молодых врачей с интересными людьми, писателями, художниками, скульпторами, артистами, историками и др. Сам проводит экскурсии в Доме Ученых (заместитель Председателя Правления ученых Одесского региона). Благодаря усилиям Юрия Львовича, в Одессе создано три мемориала: Анне Ахматовой (Большой Фонтан); два - академику Г.И. Маркелову (на территории Одесского областного психоневрологического диспансера и в главном корпусе ОГМУ).

Одесские неврологи, ученики, последователи, ученые и специалисты, которым посчастливилось общаться и работать по различным аспектам медицины, искренне приветствуют Юрия Львовича Курако со 100-летием кафедры нейрохирургии и неврологии ОГМУ, на которой он трудится более полувека, а также поздравляют этого замечательного человека, настоящего интеллигента, энциклопедиста с 55-летием научной, лечебной и педагогической деятельности, желают крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

PROFESSOR KURAKO YURIY LVOVICH - 80 YEARS JUBILEE

Son A.S., Stoyanov A.N.,
Odessa State Medical University
The brief of life-work and scientifical activity of Professor Kurako Yuriy Lvovich is offered in this article.

Вегетативные дисфункции в свете развития отечественной неврологии

Тайцлин В.И., Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины, г. Харьков

Учение о вегетативной нервной системе (ВНС) получило большое развитие благодаря двум ведущим школам - Одесской во главе с академиком АН Украины Григорием Ивановичем Маркеловым и Харьковской во главе с академиком АМН СССР Александром Михайловичем Гринштейном.

Г.И. Маркелов - известный невролог-вегетолог, автор более 100 научных работ и 5 монографий по этой тематике. Творчество Григория Ивановича включало работы по изучению классификации ВНС, методологических и методических принципов исследования вегетативных функций; роли подкорковых узлов, гипоталамо-гипофизарной системы, шейного вегетативного аппарата, особенно верхнего шейного симпатического узла, в регуляции вегетативных функций; реактивных и реперкуссивных синдромов; вегето-висцеральных рефлексов; оптико-вегетативной системы. Им создана наиболее адекватная и конструктивная классификация патологии ВНС, в которую вошли вегетоневралгии, вегетоневрозы, ганглиониты, вегетотрунциты, соляриты и другие заболевания. Главные достижения Г.И. Маркелова и его учеников того времени: были объективизированы болевые вегетативные точки; измерение височного АД с объективной оценкой состояния мозгового кровообращения на основании вычисления височно-плечевого коэффициента и по данным артерио-ретинального давления; биохимические агенты ВНС; разработка метода офтальмоэлектрофореза и назального электрофореза, методики электросна; выяснение влияния темноты и света на нервную деятельность; процессы интеграции на разных уровнях ВНС; изучение эволюционной вегетологии и обоснование базиса новой науки - биокибернетики.

После Г.И. Маркелова на кафедре ОГМУ продолжали научные исследования ВНС профессор Б.И. Шарапов (широко известны его работы по ретикулярной формации мозга), профессор Г.Г. Соколянский и особенно академик Юрий Львович Курако, в течение 30 лет с 1972 по 2002 гг. руководивший данной кафедрой. Им разработано учение о влиянии ВНС на адаптацию человека к условиям дальнего плавания. Вместе с учениками изучены диагностика и клиника вегетативных ганглионевритов; комплексная терапия и профилактика солярного синдрома (в том числе изданы методические рекомендации совместно с А.И. Стояновым); вегетативные дисфункции у детей и женщин под воздействием малых доз радиации и курортологический аспект их лечения (кандидатская диссертация И.Г. Чемересюк, 2005 г.) и ряд других. Ю.Л. Курако дважды (1998, 1999) издал монографии по исследованию и диагностике заболеваний ВНС, удостоен Республиканской премии академика Б.Н. Маньковского (2003) за цикл работ по изучению ВНС. Из 630 опубликованных научных трудов Ю.Л. Курако более 120 посвящены патологии ВНС.

Академик А.М. Гринштейн первым дал клиническое описание ваго- и симпатикотонии, вегетативных нарушений при летаргическом энцефалите, отметил эпилептическую ауру в виде ощущения голода при поражении гипоталамуса; доказал значение отдельных участков коры головного мозга в регуляции вегетативных нарушений организма, сформулировал концепцию о принципе соматовегетативного единства в деятельности ЦНС. Из школы А.М. Гринштейна вышли 25 профессоров, занявших кафедры в разных городах бывшего СССР. В послевоенный период в отделе вегетативной патологии института исследовали закономерности вегетативных нарушений при поражении различных уровней НС, их патогенетическое и топико-диагностическое значение, патофизиологические механизмы вегетативных дисфункций, состояний адаптации и компенсации при заболеваниях НС, новые подходы их коррекции. По проблеме вегетативной патологии в отделе защищено свыше 25 диссертаций.

Различные аспекты вегетативных дисфункций успешно и приоритетно изучали на неврологических кафедрах и в клиниках НИИ ученые-неврологи Украины: Б.Н. Маньковский, Н.Б. Маньковский, И.С. Зозуля, Ю.И. Головченко, Е.Л. Мачерет, С.М. Винничук, В.И. Боброва, А.Е. Руденко, И.Н. Карабань, Л.Л. Чеботарева, Б.Н. Маньковский (младший), нейрохирурги Ю.А. Зозуля, В.И Цымбалюк и другие (Киев); Л.Б. Литвак, Г.Д. Лещенко, О.С. Вальшонок, А.Г. Лещенко, П.В. Волошин, Е.Г. Дубенко, В.И. Тайцлин, И.И. Шогам, Е.Л. Пучковская, О.Р. Степаненко, М.Г. Орехова, В.Д. Деменко, Г.Д. Перцев, Н.П. Волошина, И.А. Григорова, О.Г. Морозова, Т.С. Мищенко, В.А. Яворская и другие (Харьков); Ю.Л. Курако, А.С. Сон, А.Н. Стоянов (Одесса); В.Н. Миртовская, Л.А. Дзяк, Н.Г. Дубовская, В.М. Школьник (Днепропетровск); П.Г. Гафт, А.В. Клименко, А.А. Козелкин (Запорожье); П.Г. Скочий, В.Н. Шевага, С.С. Пшик, В.И. Козявкин, (Львов); А.Г. Глауров, Г.М. Кушнир, В.Д. Хобта (Симферополь); А.Е. Щербак, Б.В. Лихтерман, В.А. Ежова, В.В. Ежов (Ялта); Б.С. Агте, С.К. Евтушенко, В.Г. Назаренко (Донецк); И.С. Тайцлин, Е.Н. Панченко, А.Н. Дзюба, Т.В. Мироненко, И.В. Романенко, Ю.Н. Мечетный (Луганск); В.А. Дельва, Н.Н. Грицай, И.Ш. Весельский, К.И. Гуркина, Н.В. Литвиненко, Л.А. Самарченко (Полтава); П.М. Альперович, В.Д. Билык (Винница); Л.С. Гиттик (Луцк, Волынь); М.М. Ищенко, С.И. Шкробот, А.И. Шульга, А.А. Ярош (Тернополь); Р.Д. Герасимчук, Н.И. Питык (Ивано-Франковск); С.Н. Савенко, В.К. Чернецкий, В.М. Пашковский (Черновцы); Б.А. Булеца, В.И. Смоланка, Ф.М. Слюсарев, Д.О. Снегурский (Ужгород) и др.

THE DYSFUNCTION OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (REVIEW)

Taytzlin V.Y., Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of AMS of Ukraine, Kharkov Summary. The autonomic nervous system dysfunction were reviewed in the article according to the data of OSMU neurological department and other special departments and clinics of Ukraine.
Наиболее просматриваемые статьи: